Pirkimo taisyklės


UAB Italė (toliau – Įmonė, arba mes), įmonės kodas 305412498, adresas Vilniaus g. 34-14, LT-44287 Kaunas, kontaktinis telefono Nr. +370 604 79358, elektroninio pašto adresas: info@hairsera.lt.

Prekių pirkimo – pardavimo www.hairsera.lt elektroninėje parduotuvėje taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi www.hairsera.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – „www.hairsera.lt“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka www.hairsera.lt parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi www.hairsera.lt parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2. El. parduotuvėje www.hairsera.lt prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB Italė, registracijos adresas: Vilniaus g. 34-14, LT-44287 Kaunas, juridinio asmens kodas 305412498, kontaktiniai telefono Nr. +370 604 79358, elektroninio pašto adresas: info@hairsera.lt. (toliau – „Pardavėjas“).

1.3. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis www.hairsera.lt elektroninėje parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis www.hairsera.lt elektroninės parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis www.hairsera.lt parduotuve ir joje pirkti turi teisę: 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
Specialias prekes (specialios prekės – tai ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, kurių pirkimui reikalingas leidimas, išduodamas teritoriniame Policijos komisariate (Pagal LR Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą); paprastos prekės – visos kitos prekės, kurių įsigijimui yra nereikalingas policijos leidimas) gali įsigyti asmenys turintys leidimą, patvirtinantį, kad asmuo gali įsigyti ir laikyti leidime nurodytus ginklus ir (ar) ginklų priedelius, šaudmenis. 4 kategorijos pirotechnikos gaminius įsigyti leidžiama tik juridiniams asmenims.

1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti www.hairsera.lt parduotuvėje.

1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia www.hairsera.lt parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

1.6. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo www.hairsera.lt parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių www.hairsera.lt parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių www.hairsera.lt parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.7. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant www.hairsera.lt parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.9. Pardavėjas, atsižvelgdamas į www.hairsera.lt parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.

1.10. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi www.hairsera.lt parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas www.hairsera.lt parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti www.hairsera.lt parduotuvės ar Pardavėjo vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

1.11. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti www.hairsera.lt parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

1.12. Pardavėjas šiuo informuoja, patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis kaip pardavėjas yra įgaliotas parduotuvėje www.hairsera.lt organizuoti, vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių prekybą ir teikti Pirkėjui su tokių prekių prekyba susijusias kitas paslaugas, kaip nurodyta šiose Taisyklėse.

1.13. Už uždelstą prekės atsiėmimą iš paštomato atsako pirkėjas.


2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas gali pirkti www.hairsera.lt elektroninėje parduotuvėje šiais būdais:

2.1.1 internetu užsiregistruodamas www.hairsera.lt elektroninėje pardduotuvėje;

2.1.2 internetu nesiregistruodamas www.hairsera.lt elektroninėje parduotuvėje;

2.1.3 pateikęs užsakymą el. paštu: info@hairsera.lt ar telefonais: +370 604 79358.
Registruojantis, registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

2.2 Užsiregistravęs Pirkėjas turi galimybę susikurti Meistro paskyrą, pateikdamas papildomą informaciją bei dokumentus. Pardavėjui patvirtinus  paskyrą, Meistras gali apsipirkti parduotuvėje tik meistrams taikomomis kainomis. Nuolaidos suteikiamos daugiau nei 1500 prekių.

2.3. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.4. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis www.hairsera.lt parduotuve ir joje pirkti. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pirkti tik iš naujo užsiregistravęs www.hairsera.lt parduotuvėje.

2.5. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie www.hairsera.lt parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie www.hairsera.lt parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei www.hairsera.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo pasikeisti prisijungimo duomenis. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie www.hairsera.lt parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi www.hairsera.lt parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra pilnametis (Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais), vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis www.hairsera.lt parduotuvės paslaugomis.

2.8. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir prisijungiant prie vidinės pirkėjo/meistro sistemos.

3. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

3.1. Prekių kainos www.hairsera.lt parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Eurais su PVM.

3.2. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis www.hairsera.lt parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

3.3.1. Už perkamas prekes atsiskaitoma per paysera.lt sistemą (pasirinkę šį mokėjimo būdą Jūs per paysera.lt sistemą būsite nukreipti į Jūsų banką ir iškarto galėsite atlikti atsiskaitymą už prekes, o pinigai pervedami nedelsiant). Paysera.lt bendradarbiauja su didžiausiais šalies bankais, taigi Jūs galite atsiskaityti per paysera.lt jei esate nors vieno banko klientas. Tai saugaus apmokėjimo garantas. Paysera.lt sukūrė jį tam, kad Jūs galėtumėte būti užtikrinti apmokėjimo būdų gausa ir saugumu atsiskaitant internetu.

3.3.2. Atsiskaitymas banko pavedimu naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.
UAB Italė
Įmonės kodas 305412498
Sąskaitos Nr. LT41 7044 0600 0832 7586
AB SEB Bankas
Swift: CBVILT2X
Mokėjimo paskirtis: sąskaitos faktūros numeris.
Mokėjimas privalo būti atliktas per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo užsakymo patvirtinimo sistemoje. Kitu atveju užsakymas yra atšaukiamas.
Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.4. Pirkėjas, jei jis yra juridinis asmuo, turi teisę atsiskaityti už prekes apmokant pateiktą išankstinę sąskaitą (susisiekus su UAB Italė el. paštu: info@hairsera.lt). Gavęs išankstinę sąskaitą Pirkėjas pinigus perveda į Pardavėjo sąskaitą išankstinėje sąskaitoje nurodytu terminu. Pirkėjui neapmokėjus išankstinės sąskaitos joje nurodytu terminu prekių užsakymas nėra vykdomas. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

4. Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1. Prekės pristatomos į visus Lietuvos miestus ir gyvenvietes (siuntos pristatymui į Kuršių Neriją taikomas papildomas mokestis, dėl pristatymo į Kuršių Neriją kreipkitės: info@hairsera.lt). Pirkėjas gali pasirinkti šiuos prekių pristatymo būdus:

4.1.1. Prekių pristatymas per DPD kurjerį (kaina  4,53 €).

4.1.2. Prekių pristatymas į DPD paštomatą (kaina 2,66 €)
Pasirinkus prekių pristatymą į DPD paštomatą, didžiausias leistinas tokios siuntos svoris – 20 kg. Didžiausi leistini išmatavimai: plotis – 43 cm, ilgis – 61 cm, aukštis – 36 cm. Jei Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti per siuntų savitarnos terminalą (Paštomatą), sistemoje privaloma pasirinkti Pirkėjo pageidaujamą terminalą. Siunta iš DPD paštomato turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas.

4.1.4. Perkant už daugiau nei 100€ pristatymas DPD paštomatu yra NEMOKAMAS. 

4.1.5. Prekių pristatymas į Omniva paštomatą (kaina 3,93 € ).
Pasirinkus prekių pristatymą į Omniva paštomatą, didžiausias leistinas tokios siuntos svoris – 30 kg. Didžiausi leistini išmatavimai: plotis – 38 cm, ilgis – 64 cm, aukštis – 39 cm. Jei Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti per siuntų savitarnos terminalą (Paštomatą), sistemoje privaloma pasirinkti Pirkėjo pageidaujamą terminalą. Siunta iš Omniva paštomato turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas.

4.1.6. Prekių pristatymas per Omniva kurjerį (kaina 6,59 € ).

4.1.7. Prekių pristatymas autobuso siunta (kaina 5 € ).
Dėl pristatymo į užsienį susisiekite su mumis prieš apmokėdami prekių užsakymą. Informacija susisiekimui:
el. paštas: info@hairsera.lt.

4.1.8. Prekių pristatymo į užsienį Lietuvos paštu ar DHL siuntomis priklauso nuo konkrečios šalies įkainių, todėl kaina įvedama automatiniu būdu  prieš apmokėjimą pasirinkus pristatymo šalį. 

4.2.1. Užsakymai Lietuvoje kurjeriu bei paštomatu pristatomi per 2-7 d.d. laikotarpyje nuo mokėjimo už prekes gavimo dienos.

4.2.2. Ilgesnio termino prekių pristatymas trunka iki 10 d.d. Apie ilgesnio užsakymo termino prekes pirkėjas informuojamas po prekės pavadinimu bei kodu prekės aprašyme. Dėl nenumatytų veiksnių, nepriklausomų nuo Pardavėjo ilgesnio užsakymo prekių pristatymas gali trukti iki 40 d.d..Apie ilgesnį nei 10 d.d. pristatymo laiką Pirkėjas bus informuojamas elektroniniu paštu.

4.2.3. Užsakymas autobusų siuntomis išsiunčiamas tą pačią dieną, kai užsakymas suformuojamas iki 15 val., kitu atveju užsakymas perduodamas autobusų siuntoms sekančią dieną.

4.2.4. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę  parinkti Pirkėjo užsakytai prekei analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę (toliau – „Panaši prekė“), prieš tai informavus Pirkėją jo nurodytais kontaktais ir gavus jo sutikimą.  Apie pageidavimą arba nepageidavimą, kad jam būtų parenkama Panaši prekė, Pirkėjas gali informuoti el. paštu: info@hairsera.lt.

4.3. Jeigu Pardavėjo parinktos Panašios prekės kaina yra mažesnė, nei Pirkėjas yra sumokėjęs, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas sumokamas į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo. Jeigu Panašios prekės kaina yra didesnė, Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjui nebereikės papildomai primokėti.

4.4. Jeigu Pirkėjo netenkina Pardavėjo parinkta Panaši prekė, jis gali šią prekę grąžinti. Grąžinimo faktas pažymimas sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

4.5. Pirkėjui priėmus Pardavėjo pristatytas Panašias prekes, vėliau jos gali būti grąžintos (išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos) tik šių Taisyklių skyriuje „Prekių keitimas ir grąžinimas“ nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

4.6. Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, taip pat už siuntos pristatymo metu Pirkėjo grąžintas Panašias prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

4.7. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos www.hairsera.lt parduotuvės sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu, pasirinkus pristatymą į Paštomatą – į nurodytą terminalo adresą.

4.8. Tuo atveju, kai Pirkėjo www.hairsera.lt parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.9. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis www.hairsera.lt LT parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį.

4.10. Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

4.11. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

4.12. Pardavėjas neatsako už uždelsimus, atsiradusius dėl mūsų partnerių, šiuo atveju transporto įmonių ir tiekėjų, pristatymo bėdų. Atitinkamai tiekimo ir paslaugų teikimo terminai pailgėja dėl aplinkybių, kurios nepriklauso mūsų kompetencijai.

5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Visų www.hairsera.lt parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.hairsera.lt parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas dėl pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.

5.3. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už www.hairsera.lt elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

5.4. Prekėms galioja jų gamintojo suteikta kokybės garantija ir (ar) tinkamumo naudoti terminas, kurių konkretus terminas (trukmė) ir (ar) kitos sąlygos, įskaitant sąlygas garantijos netaikymui, nurodomos tokių Prekių aprašymuose, ant Prekės pakuotės ir (arba) kartu su Prekėmis pateikiamose garantinėse knygelėse. Jeigu tam tikroms Prekių rūšims gamintojo kokybės garantija nėra suteikta, tokioms Prekėms galioja dviejų metų garantija pagal įstatymą.

5.5. Juridiniams asmenims asmenims, kurie prietaisus perka profesionaliam naudojimui, suteikiama 1 metų gamintojo garantija. 

5.6. Prekė garantiniam remontui priimama tik su pirkimo dokumentais, švari, originaliame įpakavime, su visais priklausančiais elementais.

5.7 Garantinis remontas netaikomas:

5.7.1. jei gedimas įvyko dėl instrukcijos nesilaikymo ar neteisingo eksploatavimo;

5.7.2. jei pažeistas prekės korpusas;

5.7.3. jei pažeistos prekės sujungimų plombos;

5.7.4. dėl didelių elektros įtampos svyravimų elektros tinkle;

5.7.5. dėl savavališko remonto, perdirbimų ar konstrukcijos pakeitimų;

5.7.6. plastmasinėms korpuso, antgalių ir apdailos detalėms, ašims, dantračiams, dirželiams, jungiamiesiems ir maitinimo laidams, odos bei odos pakaitalų apmušalams;

5.7.7. jei prietaiso elektrinė dalis buvo sudrėkinta, apipilta vandeniu ar kitu skysčiu;

5.7.8. prietaisas laikytas žemoje (neigiamoje) temperatūroje;

5.8. Prekės garantiniam remontui pristatomos bei atsiimamos iš anksto su pardavėju suderintu adresu Lietuvoje.

5.9. Prekę garantiniam remontui pirkėjas ar jo įgaliotas fizinis asmuo, pristato ir pasiima tik savo lėšomis.

 

6. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Prekę galima grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo jos įsigijimo, pateikus originalų pirkimo kvitą ar sąskaitą faktūrą.

6.2. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
6.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke);
6.2.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
6.2.3. prekė turi būti  nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos korpuso ar kitų dalių apsauginės plėvelės,  kurių nebūtina nuplėšti norint išbandyti prietaisą );
6.2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

6.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

6.4. Prekės grąžinimo atveju Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pinigus už grąžintą prekę pervesti tik atlikus grąžintos prekės įvertinimą. Pinigai pervedami tik į mokėtojo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) nuo prekės gavimo. Prekės grąžinimo išlaidas sumoka Pirkėjas.

6.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.

6.6. Už gražinamos prekės komplektaciją atsako Pirkėjas.

6.7. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu: info@hairsera.lt ar kontaktiniais telefonais Nr. +370 604 79358.

7. Apsikeitimas informacija

7.1. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu: info@hairsera.lt ar kontaktiniais telefonais Nr. +370 604 79358.

8. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

8.1.Pardavėjas pasilieka teisę, savo nuožiūra, bet kuriuo metu įvesti ir (ar) atšaukti pasiūlymus, akcijas arba keisti Prekių kainas, skelbiamas Tinklapyje, arba bet kokią Tinklapio medžiagą ar turinį, nepažeidžiant Kliento teisių, įskaitant Sutarties sąlygų, sudarytų iki tokio pakeitimo.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

9.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).